Các Ngày và Thời Hạn

Bầu cử đặc biệt

12 Tháng Một Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
23 Tháng Một Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
2 Tháng Hai Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
10 Tháng Hai Bầu cử đặc biệt
 

Bầu cử đặc biệt

30 Tháng Ba Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
10 Tháng Tư Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
20 Tháng Tư Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
28 Tháng Tư Bầu cử đặc biệt
 

Sơ bộ

6 Tháng Bảy Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
17 Tháng Bảy Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
27 Tháng Bảy Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
4 Tháng Tám Sơ bộ
 

Tổng Tuyển Cử

5 Tháng Mười Hạn chót đăng ký cử tri, thay đổi địa chỉ và những cập nhật khác
16 Tháng Mười Bắt đầu giai đoạn 18 ngày bầu cử (đến Ngày Bầu Cử). Lá phiếu đã được gửi và có máy tiếp cận bỏ phiếu tại các trung tâm bỏ phiếu.
26 Tháng Mười Hạn chót cho lần đầu tiên đăng ký cử tri tiểu bang Washington (duy nhất trực tiếp)
3 Tháng Mười Một Tổng Tuyển Cử
 
 

Nếu quý vị được đăng ký bỏ phiếu nhưng bỏ lỡ thời hạn cuối cùng để cập nhật địa chỉ của quý vị, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Liên hệ bộ bầu cử quận của quý vị nơi mà quý vị đang đăng ký để yêu cầu một lá phiếu.

Đăng ký và cập nhật được trình sau thời hạn chót sẽ có hiệu lực cho cuộc bầu cử tiếp theo.

Xem
lịch của các cuộc bầu cử đầy đủ.