Jump to Content
felons_and_voting_rights

Phạm Tội Trọng và Quyền Bầu Phiếu

Nếu quý vị đã bị kết án trọng tội ở tiểu bang khác hoặc tại tòa án liên bang, quyền bỏ phiếu của quý vị được phục hồi miễn là quý vị hiện không bị giam giữ cho trọng tội đó.

Nếu quí vị có câu hỏi về tình trạng của quí vị với DOC, quí vị có thể gọi (800) 430-9674. 

Phục hồi quyền bầu phiếu của quí vị

  • Nếu quí vị đã bị kết án trọng tội ở tòa án Tiểu Bang Washington, quyền bầu phiếu của quí vị được phục hồi trừ khi quí vị hiện đang ở trong tù hoặc bị lưu ký công cộng với DOC. Nếu quí vị có thắc mắc là quí vị đang bị lưu ký công cộng hay không, hãy gọi DOC ở số (800) 430-9674.
  • Nếu quí vị đã bị kết án trọng tội ở tiểu bang khác hoặc ở tòa án liên bang, quyền bầu cử của quí vị được phục hồi miễn là quí vị hiện không bị giam giữ.
  • Một khi quyền bầu phiếu của quí vị được phục hồi, quí vị phải đăng ký lại thì mới nhận được một lá phiếu. Quí vị có thể đăng ký lại trên mạng với Lá Phiếu của Tôi (MyVote), bằng thư tín, hoặc trực tiếp.
  • Quí vị không bị mất quyền bầu phiếu nếu vi phạm tội nhẹ hoặc bị kết án tại tòa án vị thanh niên.

Ba lần mỗi năm, Tổng Thư Ký Tiểu Bang sử dụng thông tin được cung cấp bởi DOC và hệ thống các tòa án tiểu bang để xét danh sách cử tri cho tội phạm không đủ điều kiện. Nếu quí vị đã đăng ký bầu phiếu, nhưng không đủ điều kiện vì bị kết án trọng tội, quí vị sẽ được gửi một lá thư giải thích là đăng ký của quí vị sẽ bị hủy bỏ trong vòng 30 ngày. Lá thư cung cấp thông tin về cách tranh cãi việc hủy bỏ (RCW 29A.08.520). 

Hãy giữ quyền bầu phiếu của quí vị

  • Đừng phạm tội trọng khác
  • Nếu quí vị cố ý không trả ba khoản tiền trong thời gian 12 tháng, công tố viên có thể thu hồi lại quyền bầu phiếu tạm của quí vị nếu được yêu cầu.
  • Nếu quí vị cho thấy đã nổ lực thanh toán, quyền bầu phiếu tạm của quí vị có thể được phục hồi bởi tòa án.

Để thách thức một đăng ký cử tri, quí vị phải nộp đơn Thách Thức Cử Tri với bộ bầu cử quận nơi người đó được đăng ký.

 


Washington State Seal
Washington Secretary of State
Elections Division
520 Union Ave SE
PO Box 40229, Olympia WA 98504-0229
(360) 902-4180
Privacy Policy