Jump to Content
i_need_to

Tôi cần…

 

Cập nhật địa chỉ trong hồ sơ đăng ký cử tri của tôi.

 

Quý vị có thể cập nhật địa chỉ cư trú và/hoặc địa chỉ thư tín trực tuyến bằng cách sử dụng Lá Phiếu Của Tôi (MyVote).
Nếu quý vị không có bằng lái xe hoặc thẻ căn cước Tiểu Bang Washington, quý vị cũng có thể cập nhật địa chỉ
qua đường bưu điện hoặc với bộ bầu cử quận của quý vị.

Thay đổi tên trong hồ sơ đăng ký cử tri của tôi.

 

Quý vị sẽ cần điền một đơn đăng ký cử tri mới sử dụng tên mới của quý vị, mặc dù quý vị đã đăng ký để bỏ phiếu. Vui lòng thông báo cho bộ bầu cử quận của quý vị về việc thay đổi tên để hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri trước đây.

 

Quý vị có thể thay đổi tên trực tuyến bằng cách sử dụng Lá Phiếu Của Tôi (MyVote) nếu quý vị có bằng lái xe hoặc thẻ căn cước Tiểu Bang Washington với tên mới. Nếu quý vị không có, quý vị cũng có thể thay đổi tên bằng cách nộp đơn đăng ký cử tri mới qua đường bưu điện.

Đăng ký để bỏ phiếu, nhưng không có bằng lái xe tiểu bang Washington.

 

Quý vị có thể đăng ký qua đường bưu điện hoặc trực tiếp với bộ bầu cử quận của quý vị sử dụng bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội của quý vị.

Trợ giúp bởi vì tôi đã lỡ hạn chót.

 

Để được trợ giúp sau khi hạn chót đã qua, vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị.

Yêu cầu thẻ đăng ký cử tri.

 

Để yêu cầu một thẻ đăng ký cử tri có kích thước vừa ví tiền, vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị. Xin lưu ý rằng không phải tất cả các quận đều phát hành thẻ đăng ký cử tri, vì thẻ đăng ký cử tri là không cần thiết cho hệ thống bỏ phiếu qua đường bưu điện của Washington.

Yêu cầu sách hướng dẫn cử tri tiểu bang.

 

Vui lòng lên mạng và đăng nhập vào Lá Phiếu Của Tôi (MyVote) để xem hướng dẫn cử tri được cá nhân hóa dưới mục “các ứng cử viên & dự luật lá phiếu của tôi.” Để đăng nhập quý vị chỉ cần tên và ngày sinh của quý vị.

 

Sách hướng dẫn cử tri cho cuộc tổng tuyển cử của tiểu bang được gửi đến tất cả các hộ gia đình ở Washington. Nếu quý vị cần một tập sách hướng dẫn cử tri thay thế, vui lòng liên lạc với Văn Phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Tiểu bang không in sách hướng dẫn cử tri cho cuộc bầu cử sơ bộ.

 

Xin lưu ý rằng nhiều quận không phát hành sách hướng dẫn cử tri địa phương. Nhiều quận cung cấp sách hướng dẫn cử tri trực tuyến với thông tin địa phương. Vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị để biết thêm thông tin.

Yêu cầu một lá phiếu.

 

Một lá phiếu được gửi đến tất cả các cử tri có đăng ký ở Tiểu Bang Washington. Vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị để yêu cầu một lá phiếu hoặc để sắp xếp cách bỏ phiếu như một công dân ở nước ngoài, cử tri trong quân đội, cư dân thời vụ, hoặc cử tri khuyết tật.

 

Quý vị cũng có thể in một lá phiếu thay thế trực tuyến bằng cách sử dụng Lá Phiếu Của Tôi (MyVote) dưới mục “MyBallot.”

Bỏ lá phiếu vào thùng bỏ phiếu.

 

Vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị để biết các địa điểm của thùng bỏ phiếu ở khu vực của quý vị. Nhiều quận cũng cung cấp thông tin này khi quý vị đăng nhập vào Lá Phiếu Của Tôi (MyVote) dưới mục “các thùng bỏ phiếu & trung tâm bỏ phiếu.”

Hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri của tôi.

 

Để hủy bỏ hồ sơ đăng ký cử tri của quý vị, vui lòng liên lạc với bộ bầu cử quận của quý vị. Quý vị sẽ cần cung cấp một đơn yêu cầu hủy bỏ đã ký tên.

 

Washington State Seal
Washington Secretary of State
Elections Division
520 Union Ave SE
PO Box 40229, Olympia WA 98504-0229
(360) 902-4180
Privacy Policy