Jump to Content
register_to_vote

Đăng ký bầu phiếu

Ban Tổ Chức Bầu Cử Tiểu Bang Washington đưa ra 3 cách để ghi danh.
Trước khi quý vị ghi danh bầu cử, xin xem điều kiện hợp lệ của cử tri, các ngày và kỳ hạn.
 

Trên mạng

Bằng thư tín

Hạn chót trực tiếp

Washington State Seal
Washington Secretary of State
Elections Division
520 Union Ave SE
PO Box 40229, Olympia WA 98504-0229
(360) 902-4180
Privacy Policy