Bầu Phiếu bằng Thư Tín

Tiểu Bang Washington bầu phiếu bằng thư tín. Bầu phiếu bằng thư tín là một cách thuận tiện và cho quí vị thêm thời gian để tìm hiểu về các dự luật và ứng cử viên trước khi quí vị bỏ phiếu.

1. Nhận lá phiếu của quí vị

Lá phiếu của quí vị sẽ được gửi đến ít nhất 18 ngày trước mỗi cuộc bầu cử. Để nhận lá phiếu, địa chỉ gửi thư trong hồ sơ đăng ký cử tri phải được hiện hành. Quí vị có thể cập nhật địa chỉ với Lá Phiếu của Tôi (MyVote).

Nếu quí vị là một cử tri đã được đăng ký và không nhận được lá phiếu, liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị.

2. Bầu phiếu của quí vị

Bì phiếu của quí vị sẽ bao gồm một lá phiếu, một phong bì kín, và một phong bì gửi lại. Hãy thực hiện theo các chỉ dẫn đi kèm với lá phiếu của quí vị. Nếu quí vị cần một lá phiếu thay thế, liên lạc bộ bầu cử quận của quí vị.

Làm một cử tri có thông tin

Washington có nhiều cách để giúp các cử tri trở thành có nhiều thông tin về các dự luật và ứng cử viên:

• Sách Dành Cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử tiểu bang được gửi bằng thư tín đến mỗi căn hộ trong Washington. Nếu quí vị cần một Sách Dành Cho Cử Tri Tổng Tuyển Cử bằng hình dạng tiếp cận hoặc ngôn ngữ khác, hãy gọi (800) 448-4881 hoặc gửi thư điện tử voterspamphlet@sos.wa.gov.

• Để cá nhân hóa thông tin về các dự luật và ứng cử viên trên mạng, hãy vào Lá Phiếu của Tôi (MyVote).

• Để biết tất cả các dự luật và ứng cử viên, ghé đến Hướng Dẫn Cử Tri trên mạng.

• Để biết các tranh cử địa phương, ghé đến trang mạng bộ bầu cử quận của quí vị.

Các tài liệu thông tin khác về các ứng cử viên và vấn đề bao gồm báo địa phương, truyền hình, thư viện, đảng chính trị, và chiến dịch.

3. Gửi lại phiếu bầu

Phiếu bầu của quí vị phải được:

• Đóng dấu bưu điện không trễ hơn Ngày Bầu Cử; hoặc

• Gửi lại trong một thùng bỏ phiếu trước 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử; hoặc

• Trực tiếp gửi lại tại bộ bầu cử quận của quí vị trước 8 giờ tối trong Ngày Bầu Cử.

Nếu quí vị không ký bản tuyên thệ, hoặc chữ ký trên bản tuyên thệ không giống với chữ ký trong hồ sơ đăng ký cử tri của quí vị, bộ bầu cử quận của quí vị sẽ liên lạc quí vị. Nếu quí vị không thể ký bản tuyên thệ, đánh một dấu trước mặt hai người làm chứng và cho họ ký tên vào dòng chỉ định.

Hãy tìm hiểu thêm về các bước tiếp theo của cách xử lý phiếu bầu và sự kín đáo.