Jump to Content
voter_eligibility

Điều Kiện Cử Tri

Tiểu bang Washington khuyến khích mọi người đủ điều kiện đăng ký bầu cử và tham gia đầy đủ trong tất cả các cuộc bầu cử. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm bảo vệ tính chính trực của quá trình bầu cử bằng cách cung cấp tiếp cận bình đẳng, và bảo vệ chống lại gian lận và phân biệt đối xử.

Để đăng ký bầu cử, quý vị phải là:

• Một công dân Hoa Kỳ;

• Một cư dân hợp pháp của tiểu bang Washington;

• Ít nhất 18 tuổi vào Ngày Bầu Cử;

• Không thuộc thẩm quyền của Nha Cải Huấn; và 

• Không bị mất quyền bầu cử do một lệnh của tòa án.

Quốc Tịch

Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ. Nếu quý vị có câu hỏi về công dân, liên hệ với Quốc Tịch Hoa Kỳ và Dịch Vụ Nhập Cư.

Các Yêu Cầu Cư Trú

Quý vị phải là cư dân của tiểu bang Washington. Cư trú bầu cử của quý vị là địa chỉ thường trú của quý vị hoặc một địa chỉ chuyển tiếp nơi quý vị chất trú. BIẾT THÊM>>

Phạm trọng tội và quyền bỏ phiếu

Nếu quí vị đã bị kết án trọng tội, quyền bỏ phiếu của quí vị được phục hồi miễn là quí vị đang không ở trong nhà tù hoặc bị lưu ký công cộng với Nha Cải Huấn Tiểu Bang Washington. Một khi quyền của quí vị được khôi phục, quí vị phải đăng ký bỏ phiếu để nhận được một lá phiếu. BIẾT THÊM>>

Năng lực tinh thần và quyền bỏ phiếu

Chỉ có một Tòa Thượng Thẩm có thể tuyên bố một người không thể bỏ phiếu do năng lực tinh thần. Một người giám hộ không thể bỏ phiếu thay mặt cho người dưới sự giám hộ, và giấy ủy quyền không mở rộng cho việc bỏ phiếu. BIẾT THÊM>>

Không nên:

• Gửi thông tin sai trên đơn đăng ký cử tri;

• Đăng ký nhiều hơn một địa điểm;

• Chấp nhận thanh toán, hoặc đề nghị cách trả tiền khác, để đăng ký bỏ phiếu.

Nếu quí vị đã chứng kiến, hoặc là nạn nhân của gian lận hoặc bị đối xử kỳ thị, quí vị có thể nộp Đơn Trình Lo Ngại Của Cử Tri.

Washington State Seal
Washington Secretary of State
Elections Division
520 Union Ave SE
PO Box 40229, Olympia WA 98504-0229
(360) 902-4180
Privacy Policy